шаблон

Гурток початкового технічного моделювання

працює на базі НВК педагогічний ліцей за адресою вул.Маяковського73/7

Керівник гуртка Мельник Тетяна Анатоліївна.
 

Гурток працює згідно програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, збірник № 1, від 2007року. Програма гуртка початкового технічного моделювання розрахована на роботу з учнями молодшого шкільного віку (6-10 років). Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі до початкового технічного моделювання. Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетен-тностей: - пізнавальної: засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, най-¬ простішими технологічними процесами, елементарною електротехнікою, графічною грамотністю, технічним моделюванням, конструюванням і ди-зайном; - практичної: формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іг-рашок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці; - творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; - соціальної: виховання поваги до праці та людей праці, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, культури праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), доброзичливості й товариськості, уміння працювати в колективі. Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу. Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчан¬ня. У процесі організації навчально-виховного циклу застосовуються як традиційні технології навчання та виховання, так й елементи інноваційних технологій (формування творчої особистості, колективного творчого виховання та ін.). На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, а саме: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, досліди та ін.), репродуктивні (відтворювальні) та проб-лемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частко-во-пошукові) тощо. Перевага надається інтерактивним й ігровим мето¬дам. Під час заняття використовуються дидактичні ігри: настільно-дру¬ковані, словесні, ігри-подорожі, сюжетно-рольові ігри, ігри-змагання та інші. Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання. Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференці¬ації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я вихо-ванців. Гурток працює на базі Уманського навчально-виховного комплексу «загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів імені Ю.О.Гагаріна – педагогічного ліцею» з 2014 року. Протягом навчального року проводяться виставки робіт у гуртку і відбір експонатів на виставки-конкурси міських та обласних рівнів, де діти займають призові місця.

НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА